Statut/Regulaminy i procedury

 • Statut szkoły znajduje się <TUTAJ>
  • aneks do statutu znajduje się <TUTAJ>
 • Plan Współpracy z Rodzicami oraz Radą Rodziców w Szkole Podstawowej nr 28 znajduje się <TUTAJ>
 • Regulamin ucznia znajduje się <TUTAJ>
 • Regulamin Rady Rodziców znajduje się <TUTAJ>
 • Regulamin e-dziennika znajduje się <TUTAJ>
 • Regulaminu korzystania z systemu kontroli dostępu,wydawania oraz użytkowania kart dostępu znajduje się <TUTAJ>
 • Regulamin korzystania z kodowanych szafek szkolnych znajduje się <TUTAJ>
 • Procedura Przebywania uczniów, rodziców i osób obcych na terenie Szkoły znajduje się  <TUTAJ>
 • Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych znajduje się <TUTAJ>
 • Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia klasy lekcyjnej znajduje się <TUTAJ>
 • Procedura postępowania w przypadku bójek i przemocy słownej wśród uczniów znajduje się <TUTAJ>
 • Procedury rozwiązywania sporów SP 28 znajduje się <TUTAJ>
 • Procedura przebywania obcych w SP28 znajduje się <TUTAJ>
 • Procedura kontaktów z rodzicami znajduje się <TUTAJ>
 • Organizacja pracy szkoły w związku ze wznowienia zajęć w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej oraz konsultacji dla dzieci (w związku z COVID – 19) znajdują się <TUTAJ>