Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

link do raportu Otwórz

Deklaracja dostępności

Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu
ul. Grecka 59
54-406 Wrocław
tel: 71 798-68-47

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp28.wroc.pl

Data publikacji deklaracji: 2020-09-24

Data aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W chwili publikacji deklaracji nie są spełnione następujące kryteria sukcesu określone w załączniku do powyższej ustawy:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają tekstowe odpowiedniki,
 • opublikowane zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre strony mają niewłaściwe informacje i relacje elementów języka HTML,
 • wybrane elementy są rozróżniane tylko za pomocą koloru,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • nie wszystkie treści przedstawione są z zachowaniem minimalnego kontrastu,
 • wybrane elementy strony nie dopasowują się do szerokości ekranu urządzenia końcowego użytkownika,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe posiadają minimalny kontrast,
 • wybrane elementy stron mogą nie być dostępne przy użyciu samej klawiatury,
 • strony nie posiadają skrótów umożliwiających pominięcie bloków,
 • tytuły stron nie są unikalne i nie informują o ich zawartości,
 • wybrane strony mogą nie zachowywać właściwej kolejności fokusa,
 • nie wszystkie linki wystarczająco informują o ich przeznaczeniu,
 • nie wszystkie wymagane elementy posiadają stosowne nagłówki i etykiety,
 • wybrane elementy stron mogą nie być wyróżniane podczas nawigacji widocznym fokusem,
 • niektóre elementy interfejsu mogą nie posiadać stosownej etykiety w nazwie,
 • nawigacja i funkcje nie są konsekwentnie stosowane w całym serwisie,
 • wybrane podstrony nie posiadają konsekwentnej identyfikacji,
 • nie wszystkie treści/formularze zawierają wymagane etykiety i instrukcje,
 • strony nie są w pełni poprawne semantycznie i wolne od błędów na poziomie HTML,
 • nie wszystkie znaczniki, atrybuty i wartości HTML są użyte zgodnie ze specyfikacją,
 • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Prządka, adres poczty elektronicznej: redaktor@ sp28.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 68 47 wew. 114. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek : Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Grecka 59, 54-406 Wrocław

Dojazd do siedziby: Szkoły Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Grecka 59

 • W odległości ok 850 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek komunikacji zbiorowej
 • ulica: Strzegomska, przystanek: Nowy dwór
 • linie: 106, 107, 109, 119, 124, 126,132, 134, 142, 148, 149, 206, 246, 249, 319 (Stan na 24.09.2020)
 • W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Dostępność wejścia:
 • Do budynku prowadzi 1 wejście
  • wejście od ul. Greckiej 59, przy wejściu znajdują się schody.
 • W wejściu na parter należy wejść po schodach, znajdują się one wewnątrz budynku (w przedsionku)
 • Światło wejścia wynosi 90 cm.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Dostępność parkingu:
 • brak parkingu
Dostępność toalety:
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Utrudnienia:
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 • Brak dostępnych pomieszczeń dla osób na wózkach
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku:
 • W przypadku niemożności dotarcia istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu 71 798-68-47 wew. 150
Budynek: Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Szkocka 64, 54-402 Wrocław

Dojazd do siedziby: Szkoły Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Szkocka 64

 • W odległości ok 850 metrów od wejścia głównego znajduje się przystanek komunikacji zbiorowej
 • ulica: Strzegomska, przystanek: Rogowska
 • linie: 106, 107, 109, 119, 122, 124,132, 134, 142, 149, 206, 241, 249, 319 (Stan na 24.09.2020)
 • W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia:

 • Do budynku prowadzą 2 wejście
  •Pierwsze główne wejście od placu, przy wejściu znajdują się schody.
  •Drugie wejście z boku budynku, wejściem bez schodów wchodzi się bezpośrednio z chodnika, aby wejść na parter należy wejść po schodach, znajdują się one wewnątrz budynku (w przedsionku), wejście to nie służy do komunikacji ma charakter techniczny, przewęża się.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Dostępność parkingu:
 • Brak parkingu
Dostępność toalety:
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Utrudnienia:
 • W budynku nie ma windy.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 • Brak dostępnych pomieszczeń dla osób na wózkach
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku:
 • W przypadku niemożności dotarcia istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu 71 798-68-47 wew. 155