Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Klucz do przyszłości

Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych
w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

Lider projektu:
Gmina WrocławPartner projektu:
Gmina Czernica

 

 

Cel projektu:

Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych
i  szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Działania w projekcie skierowane do uczniów:

1.       interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe dla uczniów/uczennic klas I-III szkół podstawowych realizowane w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów – wspierające wielokierunkową aktywność poznawczą dzieci. Program zajęć będzie zawierał m.in.: zagadnienia z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych a realizowany będzie z wykorzystaniem zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych.

2.       Indywidualizacja wsparcia dla uczniów/uczennic ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkół podstawowych:

·         zajęcia dodatkowe z logorytmiki / zajęcia ogólnorozwojowe z elementami logorytmiki – wspierające rozwój motoryki, słuchu i mowy

·         zajęcia dodatkowe z komunikacji dla porozumienia i współdziałania w grupie – rozpoznawanie/wyrażanie emocji, kształtowanie umiejętności społecznych

·         zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – zajęcia dla uczniów/uczennic mających problemy z opanowanie podstawy programowej

3.       zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z matematyki i języków obcych – zajęcia z wykorzystaniem TiK dla uczniów/uczennic  mających problemy z opanowaniem podstawy programowej oraz dla uczniów/uczennic chcących rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę i umiejętności

4.       zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe – zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe uczniów/uczennic z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

5.       zajęcia dodatkowe realizowane metodą eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych  (przyroda, chemia, biologia, fizyka, geografia)  realizowane w formie kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, zajęcia ukierunkowane na rozwijanie ciekawości, kreatywności, rozumienia procesów zachodzących w świecie, krytycznego myślenia, wnioskowania, współdziałania w grupie

6.       zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego – poradnictwo indywidulane i grupowe, zapoznanie z obecnymi trendami rynku pracy oraz ofertą edukacyjną szkół i uczelni wyższych, kształtowania kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, w tym wsparcia uczniów w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych

Grupa docelowa:

·         42 szkoły

Wrocław: 24 Szkoły Podstawowe i 16 Szkół Ponadpodstawowych

Czernica: 2 Szkoły Podstawowe

 

·         5563 uczniów/uczennic, w tym 136 z niepełnosprawnością,

·         796 nauczycieli/nauczycielek

·         480 rodziców/ opiekunów prawnych


Realizator projektu w imieniu Gminy Wrocław:

Centrum Kształcenia Zawodowego

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

·         Całkowita wartość projektu: 10 315 724,01 zł

·         Kwota dofinansowania: 9 799 937,80 zł

·         Wkład własny: 515 786,21 zł

Termin realizacji:

·         Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.

·         Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

Biuro projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Strzegomska 49 a

33-611 Wrocław

Kierownik projektu

Katarzyna Trębacz

ktrebacz@ckz.edu.pl

wew. 127

pok. 403

Koordynatorzy

Katarzyna Ziętek

kzietek@ckz.edu.pl

wew. 133

pok. 404

Justyna
Grela – Hajduk

jgrela-hajduk@ckz.edu.pl

 

wew. 114

Marek Chmara

mchmara@ckz.edu.pl

wew. 130

 

Strona internetowa projektu:

https://www.ckz.edu.pl/index.php/klucz-do-przyszlosci/

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego we Wrocławiu,   ul. Grecka 59,   54-406 Wrocław,   tel. 71 798-68-47,   fax 71 798-43-47
Skip to content