Misja i wizja szkoły

 1. Misję szkoły odzwierciedlają słowa Janusza Korczaka:
  „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
  nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
  nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
  a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

2.    Wizja Szkoły Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego:

Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Nasza szkoła zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości , uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

3.    Absolwent Szkoły Podstawowej nr 28 im. Generała Leopolda Okulickiego:

 • Wykazuje się empatią i tolerancją oraz troską o innych ludzi;
 • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • Potrafi efektywnie komunikować się w języku ojczystym i obcym w różnych sytuacjach;
 • Potrafi  współpracować w grupie, jest otwarty, podejmuje inicjatywę;
 • Ma świadomość swoich mocnych stron, rozumie potrzebę własnego rozwoju;
 • Czerpie radość z uczenia się, rozwija swoje zainteresowania i sprawności, w tym różne formy ekspresji kulturalnej;
 • Rozwiązuje problemy w sposób twórczy oraz logiczny, wyciąga wnioski;
 • Zdobytą wiedzę umie wykorzystać  w sytuacjach życiowych;
 • Korzysta z technologii i treści cyfrowych, jest kreatywny i ciekawy świata;
 • Poszukuje, gromadzi i przetwarza informacje z różnych źródeł, poddaje je krytycznej analizie;
 • Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, dba o środowisko;
 • Zna i szanuje historię oraz tradycje swojego narodu i regionu, rozumie potrzebę wsparcia dla różnorodności społecznej i kulturowej.

W programie wychowawczym opieramy się na podstawowych wartościach etycznych i stawiamy na rozwój umiejętności życiowych, w tym na szeroko pojętą aktywność na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, w działalności pozaszkolnej i środowiskowej – szczególnie w sferze pomocy dla innych. Dużą uwagę zwracamy na działania w sferach: profilaktyki prozdrowotnej, kultury, poszanowania tradycji rodzinnych i narodowych.
Naszym patronem jest wielki patriota generał Leopold Okulicki. Tradycje szkoły to między innymi: własny hymn i logo szkoły, pasowanie na ucznia klasy I i IV, zabawy andrzejkowe i karnawałowe, puchar dla najlepszego absolwenta, statuetki “Osobowość Szkolna” , pamiątkowe tarcze dla absolwentów, tarcze “Przyjaciel szkoły”, organizacja mikołajkowych i wiosennych zmagań sportowych, “Święto szkoły” , rodzinne turnieje sportowe i wiele innych.