Zgoda na działalność w SKW SP28

Zgoda rodziców / opiekunów prawnych
na udział ucznia w pracach Szkolnego Klubu Wolontariatu,
działającego przy Szkole Podstawowej nr 28 we Wrocławiu

…………………………………………………………………….…………….
imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego

…………………………………………………….…………………………….
adres zamieszkania

…………………………………………………………….
telefon
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………..……………..…… ucz. klasy ………… na udział
w roku szkolnym ……………………… w pracach szkolnego Klubu Wolontariatu jako wolontariusz*.

 

………………………………………….……………………………….
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

*Wolontariat to świadoma, bezpłatna i dobrowolna praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie.