Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025  odbywa się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378
    oraz z 2021 r. poz. 4)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)
  • Uchwały Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław.
  • Zarządzenia Nr 12304/24 Prezydenta Miasta z dnia 19 stycznia 2024r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół  i oddziałów: sportowych, mistrzostwa sportowego i dwujęzycznych prowadzonych przez miasto Wrocław, na rok szkolny 2024/2025.
  • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do danej szkoły podstawowej (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowe).
  • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole podstawowej, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone.