Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023  odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378
  oraz z 2021 r. poz. 4)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Uchwały Nr XLVI/1195/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych
  szkół podstawowych, publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto
  Wrocław.
 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do danej szkoły podstawowej (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawa oświatowe).
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole podstawowej, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone.