Dobre i zdrowe życie

W dniach 19 i 20.12. 2019r. w  klasach VII a,b i VIII a,b odbyły się warsztaty profilaktyczne  „Debata” prowadzone przez edukatora Stowarzyszenia Karan P. Jarosława Kucharek/Kucharka? Warsztaty zostały zorganizowane w ramach programu profilaktyki uzależnień, w którym szczególnie zwrócono uwagę na zapobieganie przedwczesnej inicjacji nikotynowej, alkoholowej i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich.
Celem programu było:
● promowanie postawy trzeźwości,
● kształtowanie prawidłowych przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu,  uświadamianie szkodliwości alkoholu na zdrowie i życie człowieka,
● kształtowanie systemu wartości,
● uświadomienie natychmiastowych i odroczonych konsekwencji używania środków psychoaktywnych
● ukazywanie wpływu uzależnienia na zmianę zachowań człowieka.
Program  jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nastawiony jest  przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków.