Przygotuj się do Komputerowego Mistrza (Logo Komeniusz)

Zad1.
Blok składa się z klatek. Każda klatka ma na parterze drzwi i po obu ich stronach po jednym oknie, a każde piętro ma trzy okna.
Napisz procedurę BLOK :klatki :wys, po wywołaniu której powstanie rysunek bloku, jak na rysunkach poniżej. Parametr :klatki oznacza liczbę klatek, parametr :wys liczbę kondygnacji. Wysokość 1 oznacza tylko parter. Oba parametry mogą przyjmować wartości od 1 do 12. Rysunek powinien być możliwie duży i na środku ekranu. Okna powinny być zamalowane losowym kolorem. Gotową pracę zapisz w pliku o nazwie blok.

 logo1

Zad 2.

Napisz procedurę Łąka :n po wywo¬łaniu której powstanie rysunek jak ten poniżej. Poniżej mamy przykładowe wywołania procedury Łąka z różnymi wartościami parametru :n. Parametr :n przyjmuje wartości od 1 do 7. Zapisz tą pracę w folderze KONKURS pod nazwą Łąka.

zad2