Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Drodzy Rodzice,

informujemy, iż w dniu 14.02.2024 o godz. 12:00 uruchomiony zostanie elektroniczny system rekrutacji do klas I szkół podstawowych, w związku z czym zamieszczamy dla Państwa zbiór materiałów zawierających szczegóły tegorocznego naboru. Znajdą w nim Państwo zasady, kryteria, oraz harmonogram rekrutacji.

REKRUTACJA DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2024/2025:

I etap – zgłoszenia kandydatów do klas I w obwodowych szkołach podstawowych:

– rozpoczęcie 14 lutego 2024 r. o godzinie 12:00.

– zakończenie 20 lutego 2024 r. o godzinie 15:00.

II etap – rekrutacja na wolne miejsca do klas I (oddziały ogólne/integracyjne w szkołach podstawowych):

– rozpoczęcie 8 marca 2024 r. o godzinie 12:00.

– zakończenie 11 marca 2024 r. o godzinie 15:00.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się przy pomocy systemu teleinformatycznego.
Rodzice korzystają z systemu poprzez stronę  rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia, urodzone:

 • jako 7-latki,
 • jako 6-latki – jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2023/2024 wychowanie przedszkolne
  albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
  w szkole podstawowej.

  Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane (od września 2024 roku) na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia.
Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 • weryfikacja złożonych wniosków,
 • weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do klas po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja klas uzależniona jest od liczby przyjętych dzieci w procesie rekrutacji.

UWAGA
Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wniosek o przyjęcie, w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym z tym, że data i godzina wypełnienia wniosku w systemie teleinformatycznym oraz podpisania wniosku podpisem zaufanym w systemie nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 • TERMINY

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I

Data rozpoczęcia oraz zakończenia

Złożenie zgłoszenia w formie elektronicznej
do szkoły obwodowej

14.02.2024 od godz. 12.00

20.02.2024 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                               i niezakwalifikowanych 28.02.2024

od godz. 14.00

Złożenie w systemie ewentualnej rezygnacji
z miejsca w szkole , do której zakwalifikował się kandydat.

28.02.2024 od godz. 14.00

29.02.2024 do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 01.03.2024

od godz. 15.00

Postawienie rekrutacyjne do szkół, które dysponują wolnymi miejscami Data rozpoczęcia oraz zakończenia
Złożenie wniosku w formie elektronicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 08.03.2024 od godz. 12.00

11.03.2024 do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

18.03.2024

od godz. 14.00

Złożenie w systemie ewentualnej rezygnacji
z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat
18.03.2024  od godz. 14.00

19.03.2024  do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 20.03.2024  od godz. 12.00
Powiadomienie szkoły obwodowej o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole niezwłocznie

Elektroniczny system rekrutacji dostępny jest 24 godziny na dobę, poza dniem rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji.

 • REKRUTACJA
 1. Zgłoszenie kandydata do klasy I w obwodowej szkole podstawowej

Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej, ze względu na swoje miejsce zamieszkania i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole.
Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu posiadający profil zaufany rejestrując zgłoszenie powinni:

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 • wybrać szkołę obwodową,
 • załączyć w systemie odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,
 • podpisać zgłoszenie podpisem zaufanym.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

 • pobrać zgłoszenie w obwodowej szkole podstawowej,
 • wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie,
 • złożyć zgłoszenie w obwodowej szkole podstawowej.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe).

 1. Wniosek na wolne miejsca do klasy I w szkole podstawowej poza obwodem

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu posiadający profil zaufany rejestrując zgłoszenie powinni:

 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • wybrać maksymalnie 3 szkoły (w tym obowiązkowo szkołę obwodową na ostatnim miejscu), określając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,
 • zaznaczyć odpowiednie kryteria,
 • załączyć w systemie odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów,
 • podpisać wniosek podpisem zaufanym.

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

 • pobrać wniosek w szkole podstawowej pierwszego wyboru,
 • wypełnić, podpisać, dołączyć wymagane dokumenty/zaświadczenie,
 • złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
 • KRYTERIA REKRUTACYJNE DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  (kryteria określone w Uchwale Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2023 r.)
Lp. Kryteria rekrutacyjna do klasy I szkoły podstawowej Wartość punktowa
1. Kandydat zamieszkujący* we Wrocławiu 100
2. Udział w programie Nasz Wrocław (usłudze świadczonej drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia oraz aglomeracji wrocławskiej) przez jednego z rodziców posiadającego:
a) Aktywny Status Podatnika w ramach programu, dla mieszkańców, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu (z wyłączeniem I urzędu skarbowego), albo  

80

b) Aktywny status MAX w ramach programu, dla mieszkańców którzy posiadają aktywny Status Podatnika (tj. rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu) oraz potwierdzili zameldowanie na pobyt stały we Wrocławiu  

90

3. Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 70
4. Zgłoszenie jednocześnie do klasy I w tej samej szkole dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole lub przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja  

60

5. Kandydat uczęszczający w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja:

a) do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujący się do tej szkoły,

b) do oddziału przedszkolnego w przedszkolu w zespole szkolno-przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole

50
6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka                                                                           a/ w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej  100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  – 1 pkt

b/w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt)

Wzór:
100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1
ustawy o świadczeniach rodzinnych

_________________________________  = liczba punktów
dochód na osobę w rodzinie dziecka

0 – 1

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie  to:
a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2024r.),
c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

UWAGA:
Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe)

 • PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn, zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
 • Uchwały Nr LXIV/1665/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.01.2023r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław
 • Zarządzenia Nr 12304/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 stycznia 2024 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów: sportowych, mistrzostwa sportowego i dwujęzycznych prowadzonych przez miasto Wrocław, na rok szkolny2024/2025

Szczegółowe materiały przygotowane przez Urząd Miejski Wrocławia:Wersja PDF: ARAW-biuletyn-wroclaw_pl Nr5-166-2024 1

Wersja PDF: ARAW-biuletyn-wroclaw_pl Nr5-166-2024 2

Wersja PDF: ARAW-biuletyn-wroclaw_pl Nr5-166-2024 3

Trzy powyższe strony w jednym pliku PDF: ARAW-biuletyn-wroclaw_pl Nr5-166-2024

Zamieszczamy również link do całego biuletynu Wroclaw.pl w wersji elektronicznej, z którego pochodzą powyższe materiały:

https://www.wroclaw.pl/biuletyn/#pdfBiuletyn