Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
23 grudnia ‘21 r.- 31 grudnia ‘21 Zimowa przerwa świąteczna
21 stycznia 2022 r.

31 stycznia 2022 r. – 13 lutego 2022 r.

Koniec I półrocza

Ferie zimowe w województwie dolnośląskim

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
24 czerwca 2022 r. Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. Ferie letnie
24-26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty
 • Tydzień przed klasyfikacją uczniowie i rodzice zostają poinformowani o propozycji ocen semestralnych i rocznych.

Trzy tygodnie przed klasyfikacja roczną rodzice i uczniowie otrzymują informację o ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych

Konsultacje dla rodziców odbywać się będą co drugi tydzień w tygodnie nieparzyste wg grafiku zamieszczonego przez nauczycieli

Nowy plan dzwonków:

 • przy ul. Greckiej                                                   przy ul. Szkockiej
1. 10 min. 07:30 – 08:15 1.   07:20 –  08:05 10 min.
2. 10 min. 08:25 – 09:10 2.   08:15 – 09:00 15 min.
3. 10 min. 09:20 – 10:05 3.   09:15 – 10:00 10 min.
4. 10 min. 10:15 – 11:00 4. 10:10 – 10:55 10 min.
5. 20 min. 11:10 – 11:55 5. 11:05 – 11:50 10 min.
6. 15 min. 12:15 – 13:00 6. 12:00 – 12:45 15 min.
7. 10 min. 13:15 – 14:00 7. 13:00 – 13:45 10 min.
8. 5 min. 14:10 – 14:55 8. 13:55 – 14:40 10 min.
9. 5 min. 15:00 – 15:45 9. 14:50 – 15:35 10 min.

Priorytety Pracy Szkoły w nowym roku szkolnym:

 1. Wdrożenie Planu Działań Wspierających, obejmujących działania nakierowane na zniwelowanie negatywnych skutków pracy zdalnej we wszystkich aspektach pracy placówki: wychowawczym, dydaktycznym, opiekuńczym i kadrowym.
 2. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
 3. Zdiagnozowanie czynników chroniących i czynników ryzyka oraz uwzględnienie wniosków w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.  
 4. Kształtowanie postaw obywatelskich i wychowanie do wartości, takich jak: 
 • prawda, dobro; 
 • szlachetność, zaangażowanie społecznego;
 • dbałość o zdrowie; 
 • poszanowanie godności człowieka i jego praw;  
 • poczucie więzi i przynależności do własnego narodu, identyfikacja narodowa;  
 • miłość́ ojczyzny, postawa patriotyczna;  
 • postawa otwartości wobec innych;  
 • przejawianie radości;  
 • budowanie pokoju;  
 • zdolność́ do dialogu i współpracy;  
 • zdolność́ do przeciwdziałania przemocy 

5. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom.