NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. KADR

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 WE WROCŁAWIU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. KADR

 1. Adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 28 

Grecka 59 , 54-406 Wrocław

tel.: 71 798 68 47

 1. Określenie stanowiska:

  specjalista ds. kadr

 1. Wymiar czasu pracy:

    1 etat (umowa o pracę)

 1. Termin rozpoczęcia pracy

    1.07.2019 r.

 1. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 28 we Wrocławiu

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) wykształcenie wyższe i 4-letni staż pracy w szkole lub placówce oświatowej na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie
i 5-letni staż pracy w szkole lub placówce oświatowej na podobnym stanowisku.

4) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy
Kodeks Pracy, ustawy Kodeks Administracyjny oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw,

 

II. Wymagania  dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1)  znajomość  i przestrzeganie regulacji prawnych w zakresie: ustawy o systemie oświaty,

Ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy, ustawy

Kodeks Administracyjny oraz aktów wykonawczych do wymienionych przepisów,

2)   mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia kadr w jednostkach oświatowo-budżetowych,

3)   biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

4)   znajomość obsługi programów: Word, Excel, Vulcan KADRY Optivum, SIO, PABS, program sprawozdawczy GUS,

5)  umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność, terminowe
wykonywanie zadań.

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

 • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy pracowników oraz innych dokumentów

dotyczących zatrudnienia (np. zakresy czynności, dodatki, zmienne składniki wynagrodzenia, nagrody,

odprawy, harmonogramy czasu pracy, listy obecności itp.)

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych w programie komputerowym,
 • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (kart urlopowych, planów urlopów),
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika oraz zaświadczeń dotyczących awansu
  zawodowego nauczycieli,
 • współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego,
 • sporządzanie sprawozdań oświatowych, statystycznych (GUS, SIO, PFRON), oraz analiz, wykazów o stanie zatrudnienia,
 • wprowadzanie i aktualizacja danych do programu PABS, SIO, Kadry Optivum,
 • sporządzanie informacji do płac o zmianie wysokości wynagrodzeń lub innych składników,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i kontrola ich aktualności,
 • archiwizacja dokumentacji kadrowej,

2) współpraca z Komisją Socjalną w zakresie spraw związanych z wykorzystaniem środków z Zakładowego Funduszu Socjalnego

3) koordynowanie działań i czuwanie nad terminami składania sprawozdań, zestawień, raportów,

4) uczestnictwo w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych i regulaminów wydawanych przez dyrektora,
w szczególności dotyczących spraw związanych z kadrami i kontrolą zarządczą,

5) zgłaszanie wolnych miejsc pracy do urzędu pracy, redagowanie i zamieszczanie ofert pracy na stronie BIP, współuczestnictwo
w procesie rekrutacji,

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora,

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)  CV,

2)  list motywacyjny,

3)  kserokopie świadectw pracy,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wymagane do zajmowanego

stanowiska specjalisty ds. kadr,

5)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

7)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

8)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

List motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.” oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260 i 1669).”

 

V. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy  składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 28 we Wrocławiu w godz. 8.00 – 15.00  lub
przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Grecka 59, 54-406  Wrocław, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem
i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z  dopiskiem:

Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr” w terminie do 21.06.2019 r.  do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Informacja o przebiegu naboru:

1) Kandydaci którzy spełnią wymagania formalne, a następnie po dokonaniu oceny merytorycznej ich dokumentów, zostaną
zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 24.06.2019r.

2)  Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy
informacyjnej  Szkoły Podstawowej nr 28.

3)  Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną  dołączone do jego akt osobowych.

4)  Dokumenty złożone do naboru przez pozostałe osoby będą wydane zainteresowanym lub zniszczone

po upływie dwóch tygodni, w przypadku gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór.