REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Leopolda Okulickiego we Wrocławiu

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły.
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej nr 28 im. gen. Leopolda Okulickiego we Wrocławiu
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i promocyjnych.
3. Konkurs trwa od 20.04.2015r. do 4.05.2015r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice i absolwenci.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 2 projekty.
4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 28 we Wrocławiu
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków
8. konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
• Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.
• W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
• być czytelne i łatwe do zapamiętania,
• być łatwo identyfikowane z naszą szkołą:
 obowiązkowo zawierać elementy graficzne odnoszące się do patrona naszej szkoły Leopolda Okulickiego i jego życia,
 nawiązywać do symboliki związane z edukacją
 mile widziane będą elementy związane z Wrocławiem.
• wzbudzać pozytywne emocje,
• składać się :
 tylko z logotypu (stylizacji literowej)
 tylko z elementu graficznego będącego symbolem
 lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6. Prace należy składać podając:
imię i nazwisko,
klasę,
płytę lub pendrive z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 4.05.2015r. do p. Doroty Kołbuc-Sendys.
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
• oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
• czytelność i funkcjonalność projektu,
• estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
1. Szkolna Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny pod względem spełnienia warunków konkursu do 8.05.015r.
2. Drugi etap oceny prac zostanie dokonany poprzez ankietę internetową umieszczoną na stronie internetowej szkoły www.sp28.wroc.pl w dniach 11-18.05.2015r.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Planowana data ogłoszenia wyników 21.05.2015r.
2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
3. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

PROPOZYCJE LOGO SZKOŁY

8 001 7 001 5 001 (2) 4 001 4 001 (2) 3 001 3 001 (2) 2 001 2 001 (2) 1 002