Ogłoszenia

Przypominam o możliwości składania wniosków o stypendia dla uczniów i absolwentów Państwa szkół w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XXXVIII/868/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2015r.

Szkoły mają możliwość wnioskowania o udzielenie stypendiów dla uczniów, którzy zdobyli tytuł laureata I, II lub III miejsca ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w roku szkolnym 2014/2015.

Programem tym objęci są również uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym 2014/2015 co najmniej dwie oceny celujące na świadectwie oraz posiadają szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym) uzyskanych w roku szkolnym 2014/2015.

Wyżej wymienione kryteria należy zaświadczyć kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Stypendia przydzielane w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego mają charakter uznaniowy. Ich liczba jest uzależniona od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Wrocław na ten cel. W bieżącym roku szkolnym przyznano 170 stypendiów i na podobnym poziomie również planuje się przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2015/2016.

Biorąc pod uwagę powyższe proszę o dokonanie przemyślanego zgłoszenia uczniów do Uczniowskiego Programu Stypendialnego (uczeń osiągający najwyższą lokatę w szkole pod warunkiem uzyskania osiągnięć na odpowiednim szczeblu).

Wnioski spełniające kryteria zapisane w powyższej uchwale, należy składać w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (IV piętro, pok. 439) w nieprzekaraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015r.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na ten temat oraz formularze wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

Z poważaniem

Dyrektor Wydziału Edukacji

Ewa Przegoń