WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO klas 4-6

ZWYCIĘZCY KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

I miejsce: Dorota Sikora – klasa 6b

II miejsce: Miłosz Gryboś – klasa 4b,   Hanna Wolska – klasa 6c

III miejsce:  Nina Maciąg – klasa 6a

orto2014DO MIĘDZYSZKOLNEGO ETAPU KONKURSU ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

Dorota Sikora,

Miłosz Gryboś,

Hanna Wolska

G r a t u l u j e m y!

                                                  Zespół polonistów

 

XVII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI o tytuł „Mistrza Ortografii 2016”, którego organizatorem jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 113 WE WROCŁAWIU                       odbędzie się 11 marca 2016 r.

HARMONOGRAM

7:45 – 8:15 rejestracja uczestników
8:15 przywitanie uczestników i opiekunów na sali widowiskowej
8:30 rozejście się do sal wraz z nauczycielami dyktującymi
8:45-9:45 dyktando
9:45 – 12:45 przekazanie prac komisji – praca komisji konkursowej
9:45 – 10:15 przerwa śniadaniowa
10:15 – 11: 15 część artystyczna
11:20 – 13:00 oglądanie filmu (sala widowiskowa)                                                                                  ok. 13:00 – 13:30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pożegnanie uczestników i opiekunów

REGULAMIN
I
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych Wrocławia –
zwycięzców eliminacji szkolnych.
2. Przewidywany termin konkursu: 11.03.2016 r.( piątek ) godz. 8.00
3. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 113 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu.
II
1. Celem konkursu jest:
a) promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego;
b) doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej;
c) kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych;
d) kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;
e) rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
III
1. Uczestnicy przygotowują się do napisania dyktanda. Wybierani są na podstawie szkolnych
eliminacji.
2. W konkursie ocenia się poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.
3. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników,
notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac,
korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów,
notesów) itp.
4. Nie dostosowanie się do zasad regulaminu wpływa na dyskwalifikację piszącego.
5. Dyktanda nie wolno pisać „literami drukowanymi” ze względu na stosowanie wielkich liter.
6. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.
7. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na
niekorzyść piszącego.
IV
1.W skład Komisji wchodzą nauczyciele – poloniści zaproszonych szkół.
2.Komisja wybiera przewodniczącego.
3.Obowiązki sekretarza pełni powołany przez organizatorów nauczyciel.
4.Członkowie komisji otrzymują prace konkursowe, sprawdzają błędy według wzoru
dyktanda. Najlepsze prace (z najmniejszą ilością błędów) są sprawdzane ponownie przez
innych członków komisji. Miejsca przyznawane są na podstawie ilości błędów.
4.Komisja przyznaje:
• I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii”
• II miejsce i tytuł „Wicemistrza Ortografii”
• III miejsce i tytuł „II Wicemistrza Ortografii”
• pięć wyróżnień
4.1. Komisja nie przyznaje innych miejsc. W razie tej samej ilości błędów komisja nie
przyznaje tytułu na danym poziomie.
5.Komisja poprawia prace konkursowe według następujących kryteriów:
5.1. DYKTANDO
a)ortografia
– uchybienia w zakresie podstawowych zasad pisowni: u-ó, ch-h, rz-ż, wielkiej litery, wyrażeń
przyimkowych i partykuły „by”, „nie” z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami,
przysłówkami; wszystkie jako 1 błąd ortograficzny;
– błędy „słowne” – pozostałe uchybienia poprawnościowe, w tym: w przenoszeniu, błędy
fleksyjne, zniekształcenia zapisu, brak w zapisie; 2 błędy słowne = 1 błąd ortograficzny.
b) interpunkcja:
– błąd: brak przecinka lub niewłaściwe postawienie: oddzielającego równorzędne części
zdania pojedynczego, przy wyliczaniu, oddzielającego części składowe wypowiedzenia
złożonego, wtrąceń, imiesłowów z określeniami, stosowania myślnika, dwukropka,
cudzysłowu i innych znaków interpunkcyjnych itp.;
– przeliczenie błędów interpunkcyjnych: 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny;
6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych, liter i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Kwestie sporne będzie
rozstrzygać komisja konkursowa.
V
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestników wyłonionych w szkołach
– maksymalnie do 3 kandydatów– do 10. 02. 2016 r. pod
adresem:
– konkurs_ortograficzny_sp113@wp.pl
– Szkoła Podstawowa nr 113 im. A. Rapackiego
54-438 Wrocław, ul. Zemska 16c
71 798 69 15// 71 7984415
2. Zgłoszenie (wypełnione na karcie uczestnictwa) powinno zawierać następujące dane:
a) imiona i nazwiska uczestników (3 uczniów ze szkoły)
b) klasa, szkoła
c) imię i nazwisko nauczyciela – polonisty
3. Zgłoszenia przesłane po terminie lub niepełne nie będą uwzględniane.
VI
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu zarówno ucznia jak i
nauczyciela prowadzącego. (art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
Zastrzeżenie dotyczące publikacji wizerunku można zgłosić pisemnie w dniu konkursu.
VII
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz harmonogramu konkursu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury i organizatorów.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Odkryj w sobie programistę”

Już wkrótce po feriach wybierzemy spośród uczniów uczęszczających na zajęcia komputerowe „Język maszyn” finalistów szkolnych, którzy będą reprezentować nas na konkursie międzyszkolnym. Prosimy o przejrzenie zadań i tematyki znajdującej się w skrypcie „Język maszyn”. Do pobrania ze strony internetowej.

Marzena Stefańska

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Bóbr

Konkursy:

X Konkurs Bóbr – Benjamin

1  Marianna Maroszek   78,75
2  Marta Kosz 9 November  71,25
3  Hanna Wolska 9 November  68,75
4  Zosia Kordas 9 November  68,5
5  Paulina Warzecha 9 November  64,5

Konkursy: X Konkurs Bóbr – Skrzat

1   Aleksander Wieczorek 9 November  80
2  Natalia Górowska 9 November  62,5
3  Szymon Perlicki 9 November  60
4  Jakub Fijałkowski 9 November  56,25

Konkurs „Mały Programista”

Zapraszamy  uczniów do wzięcia udziału
w „VI Dolnośląskim Konkursie Małego Programisty”.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 76 we Wrocławiu.
Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VI Szkół Podstawowych.
Jako jeden z nielicznych daje szansę sprawdzenia umiejętności, jak
i możliwości dzieci posiadających zainteresowania i wiedzę informatyczną.
Warto spróbować swoich sił w „VI Dolnośląskim Konkursie Małego
Programisty”.
„VI DOLNOŚLĄSKI KONKURS MAŁEGO PROGRAMISTY

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia, do 15  MARCA 2016 r.

Chętnych proszę o zgłoszenie się do. p. Marzeny Stefańskiej

XXIII wojewódzki konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych działająca w Młodzieżowym Domu Kultury
„Śródmieście” we Wrocławiu ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:

XXIII wojewódzki konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu:
Ziemia jest jedna – „Zwierzęta udomowione“

Ludzie od wieków podporządkowywali sobie inne gatunki istot żyjących obok nich na Ziemi. Zwierzęta miały im pomóc w ciężkiej pracy (np: w kopalniach, na gospodarstwie), służyć jako środek transportu, dawać pokarm i materiał na ubrania. Z czasem jednak stały się dla wielu ludzi również przyjaciółmi, towarzyszami podróży, partnerami w spędzaniu wolnego czasu, często najważniejszymi istotami. Niektórzy nie wyobrażają już sobie życia bez swojego ukochanego pupila (np: pies, kot itp.) traktując go jak pełnoprawnego członka rodziny. Nie zawsze jednak zwierzęta były przez ludzi dobrze traktowane. Rozglądnijmy się dookoła i zaobserwujmy jaka jest obecność zwierząt w naszym ludzkim świecie, jakie spełniają role? Jakie relacje łączą nas, innych ludzi ze stworzeniami żyjącymi obok czy razem z nami? Czy zachowania wobec zwierząt są pozytywne czy widzimy może również negatywne aspekty?

Obserwacje i przemyślenia przełóżcie na papier (lub inne materiały). Staną się częścią wystawy która opowie nam nie tyle o naszych relacjach ze zwierzętami, co o nas samych – o ludziach. Zapraszamy do włączenia się w plastyczną dyskusję!

Proponowane formy artystycznej wypowiedzi: fotografia, rysunek, grafika komputerowa, rzeźba, malarstwo, techniki własne, relief (np. szkło, ceramika, drewno, tektura, drut). Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiaru 50 x 70cm, rzeźba – format nie przekraczający 30 x 30 x 30cm.

Prace wykonane samodzielnie, indywidualnie oddajemy nauczycielom plastyki do 19 lutego 2016 roku.

 

IV edycja Dolnośląskiego Konkursu Mitologicznego

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskim Konkursie Mitologicznym organizowanym przez Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu . Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań mitologią grecką i rzymską.

KONKURS WIEDZOWY
Etap szkolny:  17.02.2016 roku. Test trwa 45 minut. Podstawowe źródło informacji: „Mitologia” Jana Parandowskiego. Nauczyciel języka polskiego zgłasza do tego etapu najlepszych uczniów ze swoich klas (możliwe wcześniejsze przeprowadzenie eliminacji klasowych). O kwalifikacji do finału decyduje organizator zewnętrzny.

KONKURS PLASTYCZNY

Warunkiem udziału w konkursie  jest wykonanie pracy plastycznej, nawiązującej do wybranej sceny mitologicznej, wybranego wątku mitologicznego, który zrealizuje temat: „Ten bohater zachwycił mnie najbardziej… Moje plastyczne wyobrażenie postaci mitologicznej.” Praca może być wykonana techniką dowolną, w formacie A4.

Przy ocenie pracy Organizator powołujący jury konkursowe weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • czytelne wykorzystanie motywów mitologicznych wokół wybranej postaci mitologicznej i zrozumienie tematu „Ten bohater zachwycił mnie najbardziej…”,
 • oryginalność pracy, pomysłowość,
 • estetykę wykonania.
  Szkołę będzie reprezentować pięć najlepszych prac wyłonionych w szkolnych eliminacjach. Termin oddania prac do nauczycieli plastyki 17 lutego 2016r.

Ogólnoszkolny test wiedzy o bezpieczeństwie

Prosimy o zapoznanie się z tematyką związaną z testem. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VI.

W dniu 22.02.2016 na godzinie wychowawczej zostanie przeprowadzony w klasach 4-6 test na temat wiedzy o bezpieczeństwie:  „ jestem bezpieczny w domu, w szkole, na drodze”

Uczniowie, którzy w teście uzyskają najlepsze wyniki wezmą udział w przygotowaniach do międzyszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie.

Zakres materiału do testu w dniu 22.02.2016.poniżej

 • Zapobieganie wypadkom
 • Zachowanie w miejscu wypadku
 • Wezwanie pomocy
 • Pomoc nieprzytomnym-resuscytacja
 • Pomoc w skaleczeniach, ranach, krwotokach
 • Zatrucia tlenkiem węgla
 • Choroby przewlekłe – pierwsza pomoc np. padaczka
 • Pomoc przy oparzeniach
 • Ogólne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwo w czasie zabaw w domu i na powietrzu
 • Wybór odpowiedniego miejsca do zabaw

Organizatorzy: Grażyna Schneider, Jolanta Oleksiuk