Aldona Olechno dnia 16 kwietnia 2014

W ramach akcji pomocy Polakom na Wschodzie

serdecznie prosimy o książki – literaturę piękną, popularno-naukową, słowniki różnego typu, książki dla młodzieży i dzieci, lektury, bajki i gry dla przedszkolaków — książki zostaną przekazane do polskich szkół.

Zbiórka rozpoczyna  się 5 maja 2014 r. i trwać będzie cały maj.

Książki będzie można zostawiać w koszu w holu szkoły.

                                                    Z góry serdecznie dziękujemy!

                                                     uczniowie i pracownicy SP 28

KLASY 1

 

1 miejsce-  Oliwier  Pawelec kl Ia

2 miejsce-   Agata Borek kl Ia

3 miejsce-   Magdalena Kaczkowska kl Ia

WYRÓZNIENIE-  Arkadiusz Cygan kl Ia

 

KLASY 2

 

1 miejsce – Wiktor Kanarski kl 2a

2 miejsce – Ada Łysiak kl 2a

3 miejsce – Ksawery Tarkowski kl 2a

 

KLASY 3

 

1 miejsce – Martyna Nowak kl 3a

2 miejsce – Milena Połczyńska kl 3c

3 miejsce – Marianna Maroszek kl 3a

WYRÓŻNIENIA – Wiktor Świerczyński kl 3a

Zuzanna Laskowska kl 3b

 

KLASY 4-6

 

1 miejsce- Dorota Sikora kl 4b

2 miejsce -Karolina Tomczyk kl 4b

3 miejsce – Julia Szabuńko kl 5b

Ewelina Limanówka

Aldona Olechno dnia 3 kwietnia 2014

rekrutacja-p

 

rekrutacja-1

Aldona Olechno dnia 30 marca 2014

Uczniowie klas szóstych w dniu 1 kwietnia 2014r. przychodzą do szkoły na godz. 8.30 w strojach galowych. Zabierają ze sobą legitymację szkolną, przybory matematyczne (ekierka, linijka, kątomierz, cyrkiel), 2 długopisy lub pióra z czarnym wkładem, ołówek
i gumkę.

Szczegółowe informacje nt przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty można znaleźć na stronie http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/o-sprawdzianie oraz http://cke.edu.pl/images/files/sprawdzian/Procedury_Sprawdzian_2014.pdf

Pozostali uczniowie w tym dniu nie przychodzą do szkoły.

Aldona Olechno dnia 30 marca 2014

Turniej Młodych Matematyków XIV edycja

Konkurs obejmuje 2 etapy:

 1. Etap szkolny (pod nadzorem Szkolnej Komisji Konkursowej)  – 04.04.2014

Uczniowie pod nadzorem Komisji Szkolnej rozwiązują zestaw zadań konkursowych.  Arkusz konkursowy zawiera 6 zadań otwartych a czas pracy uczniów wynosi 90 minut

 1. 2.     Finał – 10.05. 2014

II Konkursie Matematyka i Ekonomia

1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny – obejmuje treści programowe
z matematyki dla uczniów szkół podstawowych i wybrane zagadnienia
z ekonomii.
2. Konkurs przebiega w trzech etapach etapach:
 •  Etap szkolny- 7 kwietnia 2014
 • półfinałowy – 11 kwietnia 2014
 • finałowy – 28 kwietnia 2014
 •   uroczysta gala zakończenia konkursu – 9 maja 2014
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych miasta Wrocławia.
4. Uczniowie przystępują do konkursu w II i III etapie zespołowo.
5. Szkolna komisja typuje trzy-osobowy zespół.
 Regulamin konkursu i zadania są zamieszczone na stronie http://gimnazjum9.wroclaw.pl/strona/konkursy/matematykaiekonomia/sp/

VII  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  MATEMATYCZNO – LITERACKI

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział:
 • uczniowie klas IV – VI  (kategoria I )
 • rodzice, starsi uczniowie, rodziny, nauczyciele i każdy kto ma ochotę.
 1. Uczestnik konkursu tworzy tekst poetycki (wiersz, fraszka, bajka, wyliczanka),
  w którym zawarte będą podpowiedzi do zapamiętania tabliczki mnożenia.
 2. Tekst należy przekazywać do nauczycieli matematyki  do 14 maja 2014 r.

 

 IV Międzyszkolny konkurs historyczno – matematyczny „HISMAT” 

 Organizacja konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

2. Konkurs składa się z 2 etapów:

etap I szkolny 14.04.2014 – organizują nauczyciele w szkołach, szkołę w kolejnym etapie reprezentuje trzyosobowa drużyna,

etap II międzyszkolny – składa się z 2 części:

- I część – test indywidualny,

- II część – konkurs drużynowy (przechodzi do niego 8 najlepszych drużyn) 15 maja 2013 r. godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 3  ul. Bobrza 27 Wrocław

Zakres materiału:

- podstawowe fakty, daty, postacie, pojęcia   z zakresu historii Polski (orientacyjne daty w załączniku),

- podstawowe umiejętności historyka (posługiwanie się osią czasu, interpretacja tekstu źródłowego, wykresu, tabeli),

- zakres matematyczny: arytmetyka i geometria na poziomie szkoły podstawowej,

Czytaj dalszą część wpisu »

Dorota Kołbuc-Sendys dnia 25 marca 2014

dyplom corrida

Dorota Kołbuc-Sendys dnia 22 marca 2014

22 marca 10-osobowa ekipa z naszej szkoły wzięła udział w kolejnym etapie konkursu recytatorskiego. Okazało się, że zostaliśmy najliczniej nagrodzoną szkołą: aż 6 osób wróciło dzisiaj do domu z dyplomami i nagrodami książkowymi. Laureatem kategorii recytacja został PIOTR SOBCZAK, który będzie reprezentował naszą szkołę w kolejnym konkursie (12 kwietnia w SP nr 113). Wyróżnienia otrzymali: WOJCIECH LIS w kategorii recytacja i zespół z klasy VIa w kategorii poezja śpiewana: BASIA BIAŁYNICKA – BIRULA, MARTYNA TUSZYŃSKA, KUBA OLEJNIK wraz z akompaniującym na gitarze uczniem klasy VIc – MARKIEM JAREMĄ. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

Dorota Kołbuc-Sendys dnia 22 marca 2014

Finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

SP nr 28 klasy IV – VI

w dniu 12 marca 2014r.

 

Kategoria: RECYTACJA

 Klasy IV

I miejsce – Igor Kociszewski

II miejsce –  Kamila Gąsior i Dorota Sikora

III miejsce – Kamil Koryś i Jakub Międła

Wyróżnienia: Zofia Kordas i Karolina Pakowska

Klasy V

I miejsce – Paulina Leszczuk i Filip Wieczorek

II miejsce – Wojciech Koryś

III miejsce – Martyna Okoń

Wyróżnienie: Hanna Wielgus

Klasy VI

I miejsce – Wojciech Lis

II miejsce – Piotr Sobczak

III miejsce – Barbara Białynicka – Birula

i Łucja Łoboda

Wyróżnienia: Małgorzata Maniakowska

i Wiktoria Szadorska

NOMINACJE: IGOR KOCISZEWSKI,

WOJCIECH LIS, PIOTR SOBCZAK

 

KATEGORIA:POEZJA ŚPIEWANA

I miejsce – zespół z klasy VIa

II miejsce – zespół z klasy VIc

Wyróżnienie: Łucja Łoboda

NOMINACJE: zespoły z klasy VIa i VIc

Aldona Olechno dnia 14 marca 2014

WARUNKI  KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej nr 28

we Wrocławiu przy ul. Greckiej 59

 

§ 1

Zasady korzystania ze stołówki

 1.     Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce uprawnieni są, według następującej kolejności:

1) Uczniowie

2) Pracownicy szkoły

2.     Wysokość dziennej opłaty za posiłek wydawany w stołówce wynosi odpowiednio:

1) obiad  dla ucznia       – 4,50 zł

2) obiad dla pracownika – 5,00 zł

3.     Kwota opłaty z ust. 2 obejmuje koszt zakupionego przez szkołę surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku.

4.     Cena posiłku wydawanego pracownikowi szkoły obejmuje pełen koszt posiłku  w stołówce, w tym:

1) koszt zakupionego przez szkołę surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłku

2) dzienny koszt wynagrodzenia pracowników stołówki , składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz koszt utrzymania stołówki.

5.    Podstawą korzystania przez dziecko z posiłku w stołówce jest umowa pomiędzy szkołą a rodzicem/opiekunem prawnym oraz karta, dokumentująca prawo spożycia określonego posiłku w określonym dniu.

6.    W przypadku wydawania posiłków jednorazowych podstawą do korzystania dziecka z posiłku w stołówce będzie złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o zobowiązaniu się rodzica/opiekuna prawnego do wniesienia opłaty na rachunek bankowy szkoły.

7.    W przypadku dokonania płatności na pokrycie odpłatności za obiady dla danego dziecka przez darczyńcę, wpisuje on w treści przelewu dane dziecka w miejscu dane dziecka.

8.    W przypadku pracowników szkoły podstawą do korzystania z posiłków będzie umowa pomiędzy szkołą a pracownikiem.

§ 2

 Pobieranie i zwrot należności za wydawane posiłki

 1.  Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 10 dnia  każdego miesiąca, z góry:
 • przelewem na rachunek  bankowy Szkoły nr 89 1020 5226 0000 6202 0418 0824 lub
 •   we wszystkich Oddziałach PKO BP lub POB (punktach obsługi bankowej zlokalizowanych w kasach UM) lub
 •  w Kasie Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9:00 do 14:00 i środy od 9:00 do 16:30.
 1.  Termin dokonania płatności oznacza  dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy lub wpłaty do Kasy ZOJM.
 2. W przypadku braku możliwości korzystania przez dziecko z obiadów spowodowanym chorobą, należy powiadomić intendenta (osobiście lub telefonicznie 71 357 31 11 wewn.30) nie później niż do godz. 9:00 pierwszego dnia. Odpisy za obiady dokonywane będą od dnia następnego po powiadomieniu, zaś obiad przewidziany dla dziecka w dniu zgłoszenia można za nie odebrać .
 3. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc.
 4. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 5. Z posiłków mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Posiłek wydawany jest wówczas rodzinie ucznia na podstawie bloczka i pisemnego upoważnienia rodzica (prawnego opiekuna), w celu dostarczenia dziecku obiadu do domu.
 6. Jeśli dzieci uczestniczą w wycieczce (wyjściu), to odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela lub organizatora wycieczki (wyjścia).
 7. W dni wolne od zajęć lekcyjnych stołówka jest nieczynna.
 8. Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie udostępniona Rodzicowi, w terminie do 3 dnia bieżącego miesiąca za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Rodzica adres e-mail oraz dodatkowo można ją uzyskać pod numerem telefonu 71 357 31 11 wewn.30 Po zakończeniu umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, ewentualne nadpłaty Szkoła przekaże na podany rachunek bankowy.
 9. W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności.
 10. Brak wpłaty należności o której mowa w ust. 9. spowoduje wszczęcie postępowania   windykacyjnego.
 11. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie porozumienia stron.
 12. Rezygnacja z obiadów lub zmiana terminów korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej. Informację o poniższej treści należy zgłosić u Intendentki szkolnej lub w sekretariacie szkoły do 25 dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

§ 3

Zasady organizacyjne

 1.  Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się  z „Warunkami korzystania ze stołówki szkolnej”.
 2. Obiady są wydawane w godzinach 12.00 – 14.00
 3. Osoby bez kart obiadowych (rodzice, opiekunowie, osoby postronne) nie mają wstępu do pomieszczeń stołówki.
Ewa Chawar dnia 13 marca 2014

I miejsce : Paulina Leszczuk kl. 5a, Barbara Białynicka-Birula kl. 6a

II miejsce: Marek Jarema kl. 6b

Gratulacje!